رمان معشوقه‌ی جاسوس

رمان معشوقه‌ی جاسوس پارت 66

#نفس آروم در اتاق‌و باز کردم که همراه با تقی که کرد بی‌اراده لبم‌و گزیدم. پاورچین پاورچین وارد اتاق شدم…

بیشتر بخوانید »
رمان تبار زرین

رمان تبار زرین پارت 31

همچنان داشت می‌آمد. وای خدا، انگار این کار وظیفه ملکه بود. عالی بود. خیلی عالی بود! جلوی من ایستاد و…

بیشتر بخوانید »
رمان تبار زرین

رمان تبار زرین پارت 30

به زل زدن به او ادامه دادم. سپس به زبان کورواک پرسیدم: «هیچ وقت هیچ کس سلاحت رو ازت نگرفته؟»…

بیشتر بخوانید »
رمان تبار زرین

رمان تبار زرین پارت 29

حدس می‌زدم قرار نبود هیچ‌جایی بروم. و حس می‌کردم خرابکاری کرده بودم، ناجور هم خرابکاری کرده بودم. *** دییندرا نالید:…

بیشتر بخوانید »
رمان معشوقه‌ی جاسوس

رمان معشوقه‌ی جاسوس پارت 65

#رایان کلت‌و از توی داشبورد برداشتم و در صندوق عقب‌و باز کردم که صدای جیغ و هق هق‌هاش واضح شد.…

بیشتر بخوانید »
رمان تبار زرین

رمان تبار زرین پارت 28

ای بابا، جداً که این یارو پادشاه عوضی‌ها بود. جلوی جنگجویی که در پنج قدمی لهن ایستاده بود، توقف کرد…

بیشتر بخوانید »
رمان معشوقه‌ی جاسوس

رمان معشوقه‌ی جاسوس پارت 64

**************** برای بار دوم نگاهی به آرزوم روی بالن آرزوها انداختم. ” به امید روزی که هممون برگردیم ایران، من…

بیشتر بخوانید »
رمان معشوقه‌ی جاسوس

رمان معشوقه‌ی جاسوس پارت 63

#مطهره با شک نگاهی به کنارم انداختم و دستگیره رو ول کردم. به سمت اتاق پسرا رفتم و درش‌و آروم…

بیشتر بخوانید »
رمان معشوقه‌ی جاسوس

رمان معشوقه‌ی جاسوس پارت 62

******* تا خواست به بابام زنگ بزنه سریع گوشی‌و از دستش چنگ زدم و کنارم پرت کردم که از جا…

بیشتر بخوانید »
رمان معشوقه‌ی جاسوس

رمان معشوقه‌ی جاسوس پارت 61

  نگاه کوتاهی به حموم و بعد به گوشی انداختم. انگشتم‌و روی دکمه‌ی سبز نگه داشتم. جز به جز بدنم…

بیشتر بخوانید »
رمان معشوقه‌ی جاسوس

رمان معشوقه‌ی جاسوس پارت 60

***** – چی می‌خوری؟ – هیچی فقط می‌خوام حرف بزنیم. با اخم ریزی یه دستش‌و روی میز گذاشت و به…

بیشتر بخوانید »
رمان تبار زرین

رمان تبار زرین پارت 27

  بدنم از جا پرید. واقعاً که اعصاب‌خردکن بود. دست‌هایم را بلند کردم، روی سینه‌اش گذاشتم و محکم هلش دادم،…

بیشتر بخوانید »
رمان تبار زرین

رمان تبار زرین پارت 26

  جیکاندا یک پیراهن خواب کورواکی را از سرم رد کرد، این یکی به رنگ بنفش یاسی و آن‌قدر روشن…

بیشتر بخوانید »
رمان معشوقه‌ی جاسوس

رمان معشوقه‌ی جاسوس پارت 59

************* به تابلوی بالای ساختمونی که به سمتش می رفتیم نگاه کردم. با چیزی که دیدم وسط راه بازوش‌و گرفتم…

بیشتر بخوانید »
رمان تبار زرین

رمان تبار زرین پارت 25

  پرسید: «در طی یه جنگ بود؟» «نه جنگی نبود، اون روز هیچ کس دیگه‌ای نمرد، اون یه آفتابه دزد…

بیشتر بخوانید »
رمان تبار زرین

رمان تبار زرین پارت 24

  سپس نیشش را گوش تا گوش برایم باز کرد و این بار من بودم که از خنده منفجر شدم.…

بیشتر بخوانید »
رمان معشوقه‌ی جاسوس

رمان معشوقه‌ی جاسوس پارت 58

#آرام آستین‌هام پر از خون بودند اما بوی گند خون چه اهمیتی داره وقتی تنها داداشم توی اتاق عمله؟ مامان…

بیشتر بخوانید »
رمان تبار زرین

رمان تبار زرین پارت 23

  نگاهش را در چشمانم قفل و پافشاری کرد: «این یه قوله؟» گفتم: «قول می‌دم پادشاه من، مشکلی برام پیش…

بیشتر بخوانید »
رمان معشوقه‌ی جاسوس

رمان معشوقه‌ی جاسوس پارت 57

#مطهره چون گفته بود سمت چپ به راستم‌ نگاه کردم اما با چیزی که دیدم نفسم دیگه بالا نیومد و…

بیشتر بخوانید »
رمان تبار زرین

رمان تبار زرین پارت 22

  بلافاصله اسب لهن را دیدم چون دستکم به اندازه یک دست بلندتر از بقیه اسب‌ها بود. جانوری بزرگ، غول‌پیکر…

بیشتر بخوانید »

codebazan

بستن
بستن